De NVBW en VTW hebben de handreiking  ‘Arbeidsovereenkomst statutair bestuurder woningcorporatie’ geactualiseerd. De handreiking ziet op het aangaan van arbeidsovereenkomsten waarop de WNT en de hieruit voortvloeiende Regeling normering topinkomens toegelaten instellingen volkshuisvesting direct van toepassing zijn (Regeling). De handreiking is niet bedoeld voor situaties waarop het overgangsrecht van de WNT en/of de Regeling.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie

In artikel 1 lid 3 is een bepaling toegevoegd over de herbenoeming. Onder 4 (Duur en beëindiging van Overeenkomst) is een gewijzigde toelichting opgenomen in verband met de Wet arbeidsmarkt in balans (die op 1 januari 2020 in werking zal treden) voor:

 • de zogenaamde “ketenregeling”;
 • de WW-premiedifferentiatie tussen een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en bepaalde tijd;
 • een proeftijdbeding.

Onder 5 (Vakantiedagen) is een gewijzigde toelichting opgenomen over het uitbetaling van niet opgenomen vakantiedagen per datum einde dienstverband (in het kader van de eindafrekening) en de gevolgen voor de WNT/Regeling en de overige daaruit voortvloeiende regelgeving.

Onder 12 (Aanspraken bij beëindiging) is een gewijzigde toelichting opgenomen over:

 • het gevolg van het overeenkomen het dienstverband op een later tijdstip te beëindigen dan het tijdstip waarop de topfunctionaris de uitoefening van zijn taken beëindigt voor een eventueel af te spreken ontslaguitkering.
 • De transitievergoeding in relatie tot de ontslaguitkering in de zin van de WNT.
 • het gevolg van de Wet arbeidsmarkt in balans (die op 1 januari 2020 in werking zal treden) voor het recht op transitievergoeding.
  NB Voor de nieuwe wetgeving is overgangsrecht voorzien. Om te voorkomen dat onduidelijkheid ontstaat over welke berekeningsmethoden in welke situatie van toepassing is, is voor verschillende contractvormen en verschillende wijzen van beëindiging uitgeschreven welk recht (huidig of nieuw) van toepassing is in de periode rond de inwerkingtreding. Het oude recht blijft van toepassing indien:

  1. de arbeidsovereenkomst voor de inwerkingtreding van de Wab is opgezegd; of
  2. de arbeidsovereenkomst na de inwerkingtreding van de Wab wordt opgezegd, maar de werknemer daarvóór al schriftelijk heeft ingestemd met de opzegging; of
  3. de arbeidsovereenkomst na de inwerkingtreding van de Wab is opgezegd met toestemming van het UWV dan wel met toestemming van een ontslagcommissie en het verzoek om toestemming voor de inwerkingtreding is gedaan; of
  4. het verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst voor de inwerkingtreding van de Wab is ingediend (dat de arbeidsovereenkomst na de inwerkingtreding van de Wab wordt ontbonden doet niet ter zake).