De stukken van de tweede wetsevaluatie WNT (het kabinetsstandpunt, het overkoepelend eindrapport en alle deelrapporten van de verschillende onderzoeken) zijn aan de Tweede en Eerste Kamer verstuurd. Alle stukken zijn te vinden op: https://www.topinkomens.nl/actueel/wetsevaluatie-2016-2020

Belangrijkste punten
In haar brief noemt de minister als belangrijkste conclusies:

“In deze tweede wetsevaluatie zijn de doeltreffendheid, de doelmatigheid en de neveneffecten van de WNT onderzocht. De belangrijkste conclusie is dat de WNT bijdraagt aan het tegengaan van bovenmatige beloningen en ontslagvergoedingen bij instellingen in de (semi)publieke sector. Dit ziet het kabinet als een positieve uitkomst. Het kabinet ziet nog wel mogelijkheden voor verduidelijking en verbetering. Uit de evaluatie komt (opnieuw) de complexiteit van de WNT naar voren.”

“De WNT is doeltreffend in het tegengaan van bovenmatige bezoldigingen en ontslagvergoedingen in de publieke en semipublieke sector.

De doelmatigheid van de WNT is vanwege de complexiteit van de WNT voor verbetering vatbaar.

Het is niet vast te stellen of zich niet-beoogde neveneffecten van de WNT voordoen of hebben voorgedaan op het gebied van loongebouw, omvang en samenstelling van bestuur en kwaliteit van bestuur. Op het gebied van arbeidsmobiliteit lijken er zich wel niet-beoogde invloeden van de WNT voor te doen.”

Werkgroep WNT
De NVBW ziet vooralsnog geen verrassende of zorgwekkende zaken, maar zal de stukken zorgvuldig bestuderen en bespreken met de hiertoe ingestelde werkgroep.