De Autoriteit Woningcorporaties (AW) heeft onlangs het eerste beoordelingskader ‘geschiktheid en betrouwbaarheid’ uit december 2016 aangepast. Een belangrijke aanpassing in het kader 2019 is de vergroting van de termijn waarbinnen een bestuurder (her)benoemd moet worden na een positieve zienswijze. Deze is nu 9 maanden (voorheen 6 maanden). Deze aanpassing is op verzoek van de NVBW doorgevoerd.

In het beoordelingskader wordt de procedure geschetst van de melding bij de Aw tot de afgifte van de zienswijze door de Minister. Een vereiste als onafhankelijkheid komt aan de orde, maar ook de zogenoemde onverenigbaarheden. Het kader bevat informatie over kortdurende perioden van waarneming, bijvoorbeeld in een situatie van ontstentenis en belet, en de situatie rond een fusie. Daarnaast vindt u hier de toetsingscriteria en de standaard beoordelings-formulieren voor bestuurders en commissarissen. Het nieuwe beoordelingskader kunt u hier downloaden.