Uitspraak rechtbank Midden-Nederland
De rechtbank Midden-Nederland heeft op 13 augustus 2018, in een geschil tussen een woningcorporatie en een topfunctionaris, geoordeeld dat de werkgeverspremie voor overgangsrecht VPL alleen bezoldiging in de zin van de WNT is, indien een topfunctionaris daadwerkelijk aanspraak maakt op overgangsrecht. De kantonrechter komt tot dit oordeel, omdat niet duidelijk uit de wetsgeschiedenis blijkt dat de werkgeverspremie voor overgangsrecht VPL altijd tot de bezoldiging in de zin van de WNT moet worden gerekend. Voor meer informatie hierover zie ons bericht van 23 augustus 2018.

Standpunt BZK
In antwoord op deze uitspraak heeft BZK laten weten dat de VPL-premie altijd bezoldiging in de zin van de WNT is. Om onduidelijkheid hierover weg te nemen zal dit in de Uitvoeringsregeling WNT en in het accountantsprotocol WNT worden verduidelijkt. Deze wijziging is in voorbereiding en zal naar verwachting per 1 januari 2019 ingaan met terugwerkende kracht.

Meer informatie over het standpunt van BZK treft u hier